Į Lietuvos banką kreipėsi gyventojas, nesutikęs su komercinio banko sprendimu neatidėti būsto kredito įmokų dėl COVID-19 pandemijos padarinių. Nagrinėjant kilusį ginčą paaiškėjo, kad pareiškėjas per pastaruosius dvejus metus kelis kartus kreipėsi dėl įmokų atidėjimo, bankas kartą jau buvo atidėjęs įmokas 5 mėn., be to, įmokas mokėti dažnai buvo vėluojama, o bankui įkeistas turtas ir sąskaitos yra areštuotos. Lietuvos bankas primena, kad komerciniai bankai yra įsipareigoję kredito įmokų mokėjimą pagal Laikiną kredito įsipareigojimų moratoriumą fiziniams asmenims (toliau – Moratoriumas) dėl karantino atidėti tik tada, kai finansiniai sunkumai susiję su įvestu karantinu ir atsirado dėl jo.

Pareiškėjas kartu su sutuoktine 2006 m. sudarė būsto kreditavimo sutartį ir gavo daugiau kaip 50 000 eurų dydžio paskolą būstui remontuoti, o sutarties vykdymas buvo užtikrintas įkeitus paskolos gavėjui priklausantį turtą. Šalys sutarė, kad galutinis kredito grąžinimo terminas – 2020 m. gegužės mėn.

Prieš dvejus metus šeima kreipėsi į banką prašydama atidėti kredito įmokų mokėjimą 12 mėn. dėl pablogėjusios finansinės padėties ir artimojo ligos. Bankas sutiko atidėti įmokų mokėjimą 5 mėn., nekeičiant galutinio kredito grąžinimo termino ir perskaičiuojant įmokų dydį. Todėl buvo atnaujintos būsto kredito sutarties sąlygos, pakeičiant įmokų dydžius ir atidedant mokėjimus sutartam laikui. Pakeitimus pasirašė ir paskolos gavėjas, ir jo sutuoktinė, patvirtindama, kad kreditas buvo suteiktas šeimos poreikiams tenkinti, ir sutikdama, kad ji yra solidari skolininkė.

Tačiau 2020 m. kovo pradžioje, dar prieš paskelbiant karantiną, šeima vėl kreipėsi į banką, prašydama atidėti įmokų mokėjimą 12 mėn. vadovaujantis Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymu. Vėliau pareiškėjas prašė banko atsižvelgti į paskelbtą karantiną ir atidėti įmokų mokėjimą 15 mėn. dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Dar po 15 d. jis bankui nurodė, kad serga ir turi asmeninio pobūdžio problemų, neturi darbo pajamų, o balandžio 30 d. vartotojas įmokas jau prašė atidėti pagal Moratoriumą. Jį pasirašę bankai įsipareigojo suteikti galimybę visiems privatiems klientams būsto paskolų įmokas atidėti iki 1 m. dėl susidariusios ekstremalios padėties ir karantino.

Pareiškėjas bankui nurodė, kad vis dar serga, jo ligos išmoka sudaro kiek daugiau kaip 60 proc. darbo užmokesčio, todėl jo pajamos sumažėjo daugiau kaip 40 proc. Pareiškėjas dar kartą pabrėžė turįs asmeninio pobūdžio problemų ir nurodė, kad nuo 2020 m. balandžio pradžios, kai su sutuoktine sudarė vedybų sutartį, jis gali disponuoti tik savo uždirbtomis lėšomis. Remdamasis nurodytais argumentais, pareiškėjas prašė atidėti kredito įmokų mokėjimą 12 mėn.

Kai bankas atsisakė tenkinti pakartotinius prašymus atidėti kredito įmokų mokėjimą, pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos banką, prašydamas išnagrinėti kilusį ginčą ir rekomenduoti bankui atidėti kredito įmokų mokėjimą ne trumpesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, taip pat perskaičiuoti delspinigius, juos sumažinti nuo sutartyje numatytų 0,05 proc. iki 0,015 proc. nuo pradelstos mokėti sumos.

Nagrinėdamas ginčą Lietuvos bankas nustatė, kad pareiškėjui paskolų įmokos galėjo būti atidėtos pagal būsto kredito teikimo veiklą reglamentuojančius įstatymus arba pagal Moratoriumą dėl įvesto karantino. Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatyme numatyta galimybė kredito įmokų mokėjimą atidėti ne ilgiau nei 3 mėn., jei kredito gavėjas netenkina Atsakingojo skolinimo nuostatuose nustatytų reikalavimų (visi kredito gavėjo įsipareigojimai sudaro 40 proc. ar didesnę gaunamų pajamų dalį ir jei egzistuoja bent viena iš tokių aplinkybių kaip nutrūkusi kredito gavėjo santuoka, kredito gavėjo sutuoktinio mirtis, kredito gavėjo ar jo sutuoktinio bedarbystė, darbingumo netekimas ar ne mažiau nei trečdaliu sumažėjusios pajamos). Įvertinus pareiškėjo ir jo sutuoktinės gaunamas pajamas, nustatyta, kad įsipareigojimų ir vidutinių pajamų santykis yra mažesnis nei 40 proc., todėl ir atidėti kredito įmokas nėra pagrindo. Bendros namų ūkio pajamos siekia beveik 2 000 eurų, o turimi įsipareigojimai – šiek tiek daugiau kaip 600 eurų.

Lietuvos banko specialistai taip pat vertino, ar kredito įmokų mokėjimas galėjo būti atidėtas pagal Moratoriumą. Jame įtvirtinta, kad kredito įstaigos, prisijungusios prie Moratoriumo, savo klientams fiziniams asmenims gali atidėti kredito įmokų mokėjimą, jei šie patiria finansinių sunkumų dėl paskelbto karantino. Moratoriume nustatyta, kad kredito įmokų atidėjimas netaikomas, jei kliento finansiniai sunkumai egzistavo jau iki 2020 m. kovo 16 d. ir yra neįveikiami, t. y. mažai tikėtina, kad klientas įvykdys savo finansinius įsipareigojimus. Moratoriumas gali būti taikomas, jei klientas iki karantino tvarkingai vykdė savo įsipareigojimus, nėra nemokus, o finansinių sunkumų atsirado būtent dėl COVID-19.

Šiuo atveju nustatyta, kad vartotojas finansinių sunkumų turėjo dar iki karantino paskelbimo. Pareiškėjo turtas yra areštuotas nuo 2010 m., per pastaruosius metus jis dažnai vėluodavo sumokėti kredito įmokas, o pirmą kartą dėl kredito įmokų atidėjimo kreipėsi dar iki karantino paskelbimo, kovo pradžioje. Lietuvos bankas konstatavo, jog pareiškėjas neįrodė, jog jo pajamos sumažėjo būtent dėl situacijos, susijusios su paskelbta pandemija.

Lietuvos banko vertinimu, atsižvelgęs į turimus duomenis, bankas pagrįstai darė išvadą, kad pareiškėjo kreipimesi nurodyti finansiniai sunkumai atsirado iki karantino paskelbimo Lietuvos Respublikoje, todėl pagrįstai priėmė sprendimą netaikyti Moratoriumo, kurio tikslas – nagrinėti dėl COVID-19 pandemijos atsiradusias finansinės būklės pablogėjimo situacijas. Dėl šių priežasčių Lietuvos bankas atmetė pareiškėjo reikalavimus.

Sprendimą dėl ginčo rasite čia. 

Atidėti kredito įmokas pagal Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą galima, jei kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų vidutinio įmokos dydžio ir pajamų santykis tampa 40 proc. arba didesnis ir yra bent viena iš šių aplinkybių:

  • nutrūksta kredito gavėjo santuoka;
  • miršta kredito gavėjo sutuoktinis;
  • kredito gavėjas ar jo sutuoktinis tampa bedarbiu arba netenka ne mažiau kaip trečdalio pajamų;
  • kredito davėjas pripažįstamas nedarbingu arba iš dalies nedarbingu Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka.

Atidėti kredito įmokas pagal Moratoriumą iki 12 mėn. galima, jei:

  • nėra reikšmingų (daugiau kaip 30 d.) kredito įmokų vėlavimų per pastaruosius 1 m. iki karantino dėl COVID-19 paskelbimo Lietuvos Respublikoje;
  • klientas nėra paskelbtas nemokiu, jam neiškelta bankroto byla;
  • nurodoma finansinės būklės pablogėjimo priežastis, susijusi su COVID-19 (darbo netekimas, pajamų sumažėjimas ar kt.);
  • kliento finansiniai sunkumai atsirado ne anksčiau nei 2020 m. kovo 16 d. ir nėra pagrindo išvadai, kad kliento finansiniai sunkumai yra neįveikiami (mažai tikėtina tinkamo finansinių įsipareigojimų vykdymo galimybė).

Šaltinis: https://www.lb.lt/lt/naujienos/ginco-nagrinejimas-kokiais-atvejais-kredito-imokos-neatidedamos