Informuojame, kad š. m. kovo 30  d. 9 val. adresu: Vilniaus g. 50, Širvintos šaukiamas eilinis visuotinis ŠIRVINTŲ KREDITO UNIJOS (į/k 112044226)  narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos įstatų keitimas
  8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Širvintų kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Širvintų kredito unijos interneto svetainėje adresu www.sirvintuku.lt (Čia) arba klientų aptarnavimo vietoje Vilniaus g. 50, Širvintos.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-03-26 12 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: g.subaciute@lku.lt.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. balandžio 8 d., numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė, tel. 8-673-98565, el. paštas g.subaciute@lku.lt