Informuojame, kad š.m. kovo 30 d. 9 val. nesant  kvorumui Širvintų kredito unijos (į/k 112044226)  eiliniame  visuotiniame narių susirinkime, pakartotinis susirinkimas vyks 2021 m. balandžio 8  d. 9 val. Širvintų kredito unijoje, esančioje Vilniaus g. 50, Širvintos, tačiau dėl karantino situacijos ir viešųjų renginių draudimo visuotinis susirinkimas organizuojamas tik balsuojant raštu. Neįvykusio susirinkimo darbotvarkė:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos įstatų keitimas
  8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Širvintų kredito unijos interneto svetainėje adresu www.sirvintuku.lt (čia) arba klientų aptarnavimo vietoje Vilniaus g. 50, Širvintos.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 50, Širvintos. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė, tel. 8-673-98565, el. paštas g.subaciute@lku.lt