Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu informuojame, kad 2021-04-08 d. įvyko Širvintų kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti sprendimai:

  1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
  3. Valdybos ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
  4. Paskolų komiteto ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
  5. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus. Pelnas paskirstytas pagal pateiktą nutarimo projektą.
  6. Patvirtinta 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  1. Patvirtinti kredito unijos įstatai pagal pateiktą projektą.
  2. Išrinkti kredito unijos valdybos nariai ir valdybos pirmininkė.
  3. Išrinkti kredito unijos paskolų komiteto nariai ir pirmininkas.
  4. Suteikti įgaliojimai Širvintų kredito unijos valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais taip pat galite susipažinti Širvintų kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Vilniaus g. 50, Širvintos.

Širvintų Kredito unijos valdyba