Kredito unija yra kooperatinė bendrovė, kurios klientai yra jos savininkai (pajininkai, akcininkai, nariai). Narystė suteikia teisę naudotis paslaugomis, dalyvauti kredito unijos valdyme, būti išrinktu į kredito unijos valdymo organus, finansiniams metams pasibaigus dividendų forma gauti dalį kredito unijos uždirbto pelno.

Juridiniai asmenys dalyvauti kredito unijos valdyme negali, nes Kredito unijų įstatymas leidžia jiems tapti tik asocijuotais nariais.

Ar būtina tapti nariu, norint pasinaudoti kredito unijos paslaugomis?

Taip, norint pasinaudoti kredito unijos paslaugomis, privaloma tapti nariu.

Tačiau naudotis taupymo ir pinigų pervedimo (atsiskaitymo) paslaugomis netapę kredito unijos nariais gali:

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių įstaigos ir institucijos,
  • Lietuvos Respublikoje įregistruotos asociacijos,
  • Religinės bendruomenės ir bendrijos,
  • Profesinių sąjungų organizacijos,
  • Labdaros ir paramos fondai,
  • Tarptautinių ar užsienio valstybių labdaros ir paramos fondai,
  • Unijos narių nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jeigu bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra unijos narys.

Kas gali tapti Širvintų kredito unijos nariu?

Unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jeigu jie gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių šių savivaldybių teritorijose: Širvintų, Šalčininkų, Molėtų, Švenčionių, Vilniaus miesto, Trakų, Elektrėnų rajono savivaldybėse. Unijos asocijuotais nariais gali būti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje ir su šia savivaldybe besiribojančių kitų savivaldybių teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:

  • asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės
  • unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, mažosios bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šie juridiniai asmenys gali būti unijos asocijuotais nariais, jei jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių apibrėžimą.

Kaip tapti kredito unijos nariu?

Norėdami tapti nariu, turėtumėte Širvintų kredito unijos valdybai pateikti prašymą, įrodyti, kad atitinkate narystės kriterijų, ir fiziniui asmeniui įnešti 30 Eur, juridiniam asmeniui įnešti 100 Eur pajinį įnašą ir sumokėti 10 Eur vienkartinį stojamąjį mokestį.