Verslumo skatinimo paskola

Finansuok verslo idėją su kredito unijomis ir finansine priemone „Verslumo skatinimas 2014-2020“

 • Sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą;
 • Skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą, teikiant finansinę paramą kreditų forma ir konsultuojant pradedančiuosius dėl verslo pradžios bei verslo plano parengimo.

Dėl lengvatinio kredito sąlygų ar verslo plano parengimo konsultacijų , kreipkitės į Lietuvos centrinę kredito uniją arba artimiausią kredito uniją. Registruokitės internete http://lku.lt/verslui/finansavimas/ar gaukite išsamesnę informaciją nemokamu tel. nr. 8 800 11211.

Pradėkite! Kreditas verslui

Turite verslo idėją, kurią norite įgyvendinti? Kredito unijos pradedantiesiems ir neseniai veiklą pradėjusiems verslams (iki vienerių metų) teikia kreditus iš priemonės „Verslumo skatinimas 2014-2020“!

Kredituokite savo verslo idėją iki 25 tūkst. Eur tik su 3 procentų kintamų palūkanų norma laikotarpiui iki 10 metų. Kreditai bus teikiami iki 2023 metų rugsėjo 30 d. Kreditus išduoda Širvintų kredito unija

Kreditų išdavimą koordinuoja Lietuvos centrinė kredito unija, o finansinę priemonę valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.

Dėl kreditavimo gali kreiptis:

 • Labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statusą pagal SVV įstatymą;
 • Ketinantys pradėti verslą arba veikiantys iki 1 metų (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti kreditą pateikimo datos);
 • Pageidaujantys kredito iki 25 (dvidešimt penkių) tūkst. eurų;
 • Savo verslo veiklą ar jos dalį ruošiatės vykdyti Lietuvoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Lengvatinės verslo kredito sąlygos:

 • Kreditas turi būti skirtas investicijoms arba apyvartinėms lėšoms papildyti;
 • Didžiausia kredito suma – 25 tūkst. Eur;
 • Kredito palūkanos – nuo 3 procentų (3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža))
 • Per visą tinkamumo laikotarpį vienam kredito gavėjui gali būti suteiktas ne daugiau kaip vienas kreditas;
 • Kreditas negali būti skirtas esamiems kreditų gavėjų įsipareigojimams finansų įstaigoms refinansuoti, taip pat kredito lėšos negali būti naudojamos apmokėti išlaidoms, kurioms skiriama negrąžinamoji subsidija;
 • Kredito panaudojimo ir grąžinimo terminą bei grąžinimo grafiką, kredito grąžinimo užtikrinimo priemones ir kitas kredito suteikimo sąlygas nustato kredito gavėjas ir kredito unija abipusiu sutarimu, sudarydami kredito sutartį;
 • Kreditas išduodamos bendra kredito unijose patvirtinta tvarka, kredito išdavimą svarsto kredito unijos paskolų komitetas ir valdyba;
 • Jeigu kredito grąžinimo terminas ilgesnis kaip 5 metai, kreditas turi būti užtikrinamas hipoteka, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija.

Verslo kreditų negalime suteikti:

 • De minimis reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnyje nurodytais atvejais;
 • Nepiniginiam įnašui finansuoti;
 • Infrastruktūrai, žemei ir nekilnojamajam turtui įsigyti;
 • Atominių elektrinių eksploatavimui nutraukti ir jų statybai;
 • Investicijoms, kuriomis siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;
 • Investicijoms į būsto sektorių, nebent susijusį su energijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančiosios energijos naudojimo skatinimu;
 • Tabako ir tabako gaminių gamybai, perdirbimui ir prekybai;
 • Įmonėms, kurioms taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, kaip tai apibrėžta Reglamento Nr.1407/2013 4 straipsnio 3 punkto a dalyje;
 • Investicijoms į oro uostų infrastruktūrą, nebent jos būtų susijusios su aplinkos apsauga arba kartu būtų vykdomos investicijos, kurių reikia siekiant sušvelninti ar sumažinti neigiamą oro uostų infrastruktūros poveikį aplinkai;
   • Tiems kreditų gavėjams, kurie veiklą vykdo ne Europos Sąjungos valstybių narėse;
   • Krovininėms transporto priemonėms įsigyti toms įmonėms, kurios vykdo krovinių vežimo keliais veiklą.

Kokiam laikotarpiui galite gauti kreditą?

Apyvartiniai kreditai teikiami laikotarpiui iki 24 mėn. Rekomenduojamas investicinių kreditų teikimo laikotarpis yra iki 7 m. Jie gali būti teikiami laikotarpiui iki 10 metų, tik įvertinus investicijų atsipirkimo laikotarpį.

Kokioms asmenų grupėms bus kuriamos papildomos paskatos?

–           bedarbiai (asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme, per paskutiniuosius 12 mėn. iki prašymo pateikimo priemonės valdytojui ne mažiau kaip 6 mėnesius registruoti teritorinėje darbo biržoje);

–           neįgalieji (pateikę priemonės valdytojui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgaliojo pažymėjimą);

–           asmenys iki 29 m. (amžius fiksuojamas paskolos prašymo pateikimo priemonės valdytojui metu);

–           vyresni negu 54 metų asmenys (amžius fiksuojamas paskolos prašymo pateikimo priemonės valdytojui metu);

–           moterys (lyties kriterijus įvertinamas paskolos prašymo pateikimo priemonės valdytojui metu);

–           tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas (t. y. gauta paskola bus naudojama investuoti į įrangą, gamybos procesus ir (arba) saugius ir ekologiškus produktus, kurie turi tiesioginį poveikį energijos taupymui, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui, išteklių ir ekosistemos saugojimui, taršos ir atliekų vengimui ir kt.) (priskyrimas šiai tikslinei grupei fiksuojamas verslo plano, skirto paskolai gauti, pateikimo priemonės valdytojui metu).

Kur kreiptis?

– Į Širvintų kredito uniją, esančią Vilniaus g. 50, Širvintos

–telefonu 8 652 59 440